www.sbn-law.com
български | english
 
 

undefined undefined The Legal 500 - The Clients Guide to Law FirmsIFLR1000
Spasov & Bratanov Lawyers' Partnership has a top tier ranking in the IFLR1000


"СПАСОВ И БРАТАНОВ"

АДРЕС:
Офис-център „Славянска”, етаж 2
ул. "Славянска" № 29А,
София 1000,
България

Тел: (+359 2 ) 980 18 08
Факс: (+359 2 ) 980 25 10

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: office@sbn-law.com
www.sbn-law.com

СТРУКТУРА

Адвокатско съдружие “СПАСОВ И БРАТАНОВ” (“СПАСОВ И БРАТАНОВ” или“Дружеството”) е създадено през 1999 година от двамата поименни съдружници. То е гражданско дружество по Закона за задълженията и договорите и Закона за адвокатурата. Дружеството развива и поддържа професионални контакти с адвокати и адвокатски дружества в София и страната, както и с държавни и общински ведомства и с нестопански организации.

Дружеството също така работи съвместно и дава правни становища по поръчки, възложени му от западни адвокатски фирми – предимно от Англия и Централна Европа, продължавайки практиката си, установена по време на предишно асоцииране с понастоящем реструктурирана международна правна фирма. “СПАСОВ И БРАТАНОВ” е вписано като юридически консултант за България в списъка на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), както и в базата данни ДИФ на ЕБВР, в списъка на консултантите при Черноморската Банка за Търговия и Развитие и в базата данни за консултанти ДАКОН на Световната Банка/МФК. Дружеството е член на Британско-българската търговска камара и на Българската международна бизнес асоциация (БИБА).

Дружеството бе отбелязано, “по силни препоръки от страна на клиенти”, в Чеймбърс Глобал Гайд за 2003 г. като водеща “бутикова” българска правна фирма.

Дружеството е между много малкото независими български правни кантори, които поддържат застраховка за професионална отговорност.

ДЕЙНОСТ

Дружеството действа като консултант на държавни, общински и частни (местни и чуждестранни) дружества в следните области: корпоративно структуриране, преобразуване, придобиване на участия и създаване на дъщерни дружества, производства по ликвидация и несъстоятелност; търговски договори; приватизация; чуждестранни инвестиции; концесии; конкурентно право; данъчно облагане и данъчни облекчения; банкови и финансови договори; менителнични ефекти и ценни книжа.

Съдружниците имат особено голям опит в дейността по представителство на чуждестранни инвеститори във връзка с техни инвестиции и проекти в България. Ние действаме или директно за чуждестранния инвеститор, или за международната адвокатска фирма, която го представлява. Представителството, което осъществяваме, включва водене на преговори, консултиране и документално оформяне на международната сделка или проект в срок, и по начин, ефективен по отношение на размера на разходите.

С оглед осигуряване на достатъчен кадрови ресурс за кратко време, необходим при участието в крупни проекти, Дружеството е поддържа отношения на сътрудничество с достатъчен брой други местни юристи, които са установени самостоятелно в практиката. Такъв тип сътрудничество е доказало своята ефективност и гъвкавост, а също така е финансово изгодно за клиента. Ние също така можем (и сме го правили)да формираме специални екипи заедно с икономисти и инженери за участие в специфични проекти.

Дружеството работи на български, английски и руски език.